Regulamin

I. Postanowienia ogólne

a. Zapewnienie przez EMKA zwanego dalej Operatorem, możliwości korzystania z dostępu do Internetu, odbywa się na warunkach określonych w dokumentach:

1. „Regulamin korzystania z dostępu do Internetu EMKA” zwany dalej Regulaminem,
2. „Cennik usług dostępowych” zwany dalej Cennikiem,
3. „Umowa dostępu do Internetu” zwana dalej Umową.

b. użyte w Regulaminie, Cenniku i Umowie określenia, nazwy i skróty oznaczają:

1. Abonent – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, z którą zawarto Umowę o zapewnienie korzystania z dostępu do Internetu;
2. Operator – podmiot świadczący usługę transmisji danych;
3. Abonament – należna Operatorowi od Abonenta opłata za korzystanie z dostępu do Internetu;
4. Urządzenie dostępowe – urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu drogą radiową (antena, router, karta sieciowa, adapter POE itp.) z indywidualnym adresowaniem oraz okablowaniem, oddane Abonentowi na czas trwania Umowy do używania, lub sprzedane wraz z wyposażeniem;
5. Terminal Abonencki – komputer wykorzystywany przez Abonenta do podłączenia się z siecią;
6. Sieć EMKA – zespół środków technicznych wykorzystywanych przez Operatora, umożliwiający transmisję sygnału telekomunikacyjnego pomiędzy siecią Internet a Urządzeniem dostępowym.

II. Zakres i warunki korzystania z dostępu do Internetu

Operator na podstawie Regulaminu i Umowy, zawieranej po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie i Cenniku, zapewnia Abonentowi:
1. możliwość korzystania za pomocą Siec EMKA dostępu do Internetu,
2. administrację powierzonego łącza dostępu do Internetu.
3. sprzedaż urządzeń umożliwiających dostęp do sieci EMKA (antena, router, adapter POE itp.)

III. Umowa

Postanowienia ogólne
1. Umowa zostaje zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na czas określony w umowie, po spełnieniu przez Abonenta warunków określonych
w Regulaminie oraz pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora istnienia możliwości technicznych do wykonania usług w ramach Umowy.
2. Stwierdzenie przez Operatora istnienia możliwości technicznych – nie dotyczy stanu Terminala Abonenckiego, za który Operator nie odpowiada i którego oceny nie dokonuje.
3. Operator zobowiązuje się w Umowie do zapewnienia Abonentowi możliwości korzystania z dostępu do Internetu, świadczonego przy wykorzystaniu Sieci EMKA dla określonej w Umowie liczby Terminali Abonenckich, w zakresie i na warunkach zawartych w Regulaminie, Umowie i Cenniku, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy – w szczególności do terminowego regulowania opłat wskazanych w Cenniku.
4. W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa bądź właściciel firmy EMKA
5. Abonent może zawrzeć Umowę osobiście lub przez osobę upoważnioną przez niego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
6. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów lub ewidencji albo pełnomocnictwa.
7. Abonent zobowiązany jest poinformować pisemnie Operatora o zmianach danych zawartych w Umowie, w terminie nie później niż do końca miesiąca, w którym zmiany te zaistniały, pod rygorem poniesienia konsekwencji wynikających z braku zmiany danych.

Warunki zawarcia Umowy
1. W celu zawarcia Umowy Abonent zobowiązany jest przedstawić dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej lub dokument potwierdzający status prawny
w przypadku podmiotów gospodarczych.
2. Abonent ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nieprawdziwości dokumentów, o których mowa w pkt.1 oraz wskutek nie zapewnienia możliwości instalacji lub funkcjonowania urządzenia dostępowego.
3. Z chwilą zawarcia Umowy Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty instalacyjnej oraz abonamentu za miesiąc bieżący.

Warunki realizacji Umowy
1. Zapewnienie możliwości korzystania z dostępu do Internetu w ramach sieci EMKA następuje z chwilą podłączenia Urządzenia dostępowego oraz podpisania stosownych dokumentów.
2. Uszkodzenia elementów będących własnością Operatora, w szczególności uszkodzenia Urządzenia dostępowego wynikłe z winy lub działań Abonenta, usuwane są w całości na koszt Abonenta.
3. Operator jest zobowiązany, na pisemne zamówienie Abonenta, dokonać zmiany miejsca zainstalowania Urządzenia dostępowego, pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora istnienia możliwości technicznych dokonania zmiany. Pod pojęciem zmiany miejsca zainstalowania Urządzenia dostępowego należy rozumieć inny lokal niż wskazany w Umowie.
4. Za podłączenie Urządzenia dostępowego w nowym miejscu pobiera się opłatę określoną w Cenniku.

Rozwiązanie Umowy
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. W przypadku istotnego naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy bądź Regulaminu, Umowa może być rozwiązana przez Operatora w trybie natychmiastowym, przy czym za istotne naruszenie uważa się w szczególności nieuregulowanie przez Abonenta opłat za Abonament.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy następuje, pod rygorem nieważności, na piśmie wysłanym listem poleconym lub złożonym w siedzibie Operatora. W przypadku nie poinformowania Operatora o zmianie adresu Abonenta dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy, doręczenie dokonane na adres podany przez Abonenta w Umowie uważa się za skuteczne.
4. Ponowne zapewnienie możliwości korzystania z dostępu do Internetu następuje po uregulowaniu przez Abonenta zaległych opłat wraz z ustalonymi odsetkami za okres opóźnienia i wniesieniu, zgodnie z Cennikiem, opłaty manipulacyjnej oraz zawarciu nowej Umowy. Operator zastrzega sobie prawo do nie zawierania nowej umowy bez podawania przyczyny.
5. Umowa zostaje uznana za rozwiązaną jeśli Abonent nie zapłaci opłaty abonamentowej przez okres dwóch kolejnych miesięcy.

Wygaśnięcie Umowy
Umowa wygasa w skutek:
1. Wykreślenia Abonenta z właściwego rejestru lub ewidencji, chyba, że na mocy przepisów szczególnych osoba trzecia przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Abonenta.
2. Utraty przez Abonenta zgody udzielonej przez właściciela lub prawa do zajmowania nieruchomości czy lokalu, w którym znajduje się Urządzenia dostępowe, o ile Abonent nie wskaże innego miejsca, w którym ze względów technicznych możliwe będzie zainstalowanie Urządzenia dostępowego.

IV. Zasady użytkowania urządzenia dostępowego

1. Operator lub wskazany przez niego podmiot pozostawia, po zawarciu Umowy, Urządzenie dostępowe do używania przez Abonenta, przy czym Urządzenie dostępowe stanowi własność Klienta.
2. Operator dokonuje w lokalu Abonenta pierwszego uruchomienia urządzenia dostępowego, którego sprawność Abonent potwierdza składając podpis
na Umowie.
3. Abonent zobowiązuje się używać urządzenia dostępowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać samodzielnych zmian w jego konfiguracji.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia urządzenia dostępowego i związanej z tym niemożności korzystania przez Abonenta z dostępu
do Internetu, jeśli niemożność ta spowodowana jest niewłaściwą eksploatacją urządzenia dostępowego przez Abonenta.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia uniemożliwiające pracę Terminala Abonenckiego Abonenta i innych użytkowników powstałe z winy Abonenta.
6. W przypadku uszkodzenia urządzenia dostępowego spowodowanego w szczególności próbami samodzielnej naprawy, rekonfiguracji lub niewłaściwą eksploatacją – koszty naprawy lub wymiany Urządzenia dostępowego pokrywa w całości Abonent.
7. Abonent zobowiązany jest zgłosić do Operatora każdą usterkę Urządzenia dostępowego. Na żądanie Operatora Abonent zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone Urządzenie dostępowe do siedziby EMKA
8. Kwalifikacji przyczyny uszkodzenia dokonuje Operator lub wskazany przez niego podmiot, któremu Operator przekazał Urządzenie dostępowe celem usunięcia uszkodzenia.
9. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi sprawne Urządzenie dostępowe, znajdujące się w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji.
10. W przypadku opóźnienia się Abonenta ze zwrotem Urządzenia dostępowego powyżej 3 dni roboczych, winien on zapłacić Operatorowi karę umowną wskazaną w Cenniku.
11. Zapłata kary umownej nie zwalnia Abonenta od obowiązku zwrotu urządzenia dostępowego lub jego wartości. W przypadku braku zwrotu Urządzenia dostępowego w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia Umowy Operator może późniejszego zwrotu nie przyjąć i ma prawo, niezależnie od kar umownych, żądać zapłaty równowartości nowego urządzenia dostępowego.
12. Abonent ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Operatora wskutek naruszenia przez Abonenta warunków Regulaminu, Umowy
lub obowiązujących przepisów prawa.

V. Szczególne prawa i obowiązki Abonenta

Abonent zobowiązuje się do:
a) nie rozpowszechniania w sieci EMKA bądź w Internecie informacji lub danych niezgodnych z prawem polskim, w szczególności nielegalnego oprogramowania,
b) nie podejmowania działań powodujących ingerowanie w dane lub przechwytywanie danych innych użytkowników sieci EMKA lub Internetu,
c) nie podejmowania działań powodujących zakłócenia w pracy sieci EMKA, w Internecie lub urządzeniach innych użytkowników,
d) nie używania zastrzeżonych adresów IP lub nazw komputerów,
e) stosowania zasad etyki sieciowej.

VI. Odpowiedzialność Operatora.
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. niewłaściwą ochronę danych w Terminalu abonenckim,
b. treść i zawartość danych transmitowanych przez sieć EMKA i sieć Internet, jak również za straty wynikłe z zastosowania lub niemożliwości zastosowania informacji lub oprogramowania uzyskanego tą drogą,
c. wystąpienie przerw i zakłóceń powstałych wskutek wadliwego działania łącz innych operatorów lub awarii zasilania energetycznego i siły wyższej,
d. nieprawidłowe funkcjonowanie usługi spowodowane uszkodzeniami Terminala Abonenckiego, w szczególności niepoprawną konfiguracją sprzętową
lub programową.
2. W przypadku braku dostępu do sieci EMKA, powstałego z winy Operatora trwającego przez okres dłuższy jednorazowo niż trzy dni robocze, Abonentowi przysługuje obniżenie Abonamentu o kwotę równą 1/30 jego wysokości za każdy dzień braku dostępu. Obniżenie Abonamentu następuje po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego określonego w dziale VIII.
3. Operator zaleca Abonentowi zainstalowanie w Terminalu Abonenckim oprogramowania antywirusowego i dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszystkich danych znajdujących się w pamięci stałej Terminala Abonenckiego, jak również kontrolowania pod kątem wszelkich danych uzyskanych za pomocą sieci EMKA lub innych źródeł.

VII. Opłaty

1. Wysokość opłat określa „Cennik usług dostępowych”.
2. Abonent jest obowiązany do regulowania zgodnie z Cennikiem:
a. opłaty aktywacyjnej określonej w Cenniku, płatnej w chwili zawarcia Umowy,
b. miesięcznego Abonamentu, płatnego do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, płatnego z góry,
c. innych opłat przewidzianych Cennikiem, Regulaminem i Umową.
2. Abonent jest obowiązany do regulowania Abonamentu terminowo i w wysokości zgodnej z Cennikiem, począwszy od dnia uruchomienia Urządzenia dostępowego
i podpisania Umowy.
3. W chwili zawarcia Umowy Abonent otrzymuje Cennik obowiązujący w dacie jej zawarcia.
4. Cennik może ulegać zmianom. Zmiany takie nie są rozumiane jako zmiany Umowy.
5. O zmianach w Cenniku Abonent będzie informowany pisemnie za pośrednictwem  poczty elektronicznej.
6. Za opóźnienie w regulowaniu opłat Operator pobiera odsetki ustawowe.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłynięcia należności na konto bankowe Operatora.

VIII. Reklamacje

1. Abonenci mogą składać reklamacje z tytułu braku dostępu do sieci EMKA w siedzibie EMKA w godzinach jej otwarcia.
2. Wszystkie reklamacje winny być zgłaszane w formie pisemnej.
3. Osoba dokonująca zgłoszenia reklamacji zobowiązana jest podać dane osobowe, adres oraz szczegółowe przyczyny reklamacji.
4. Reklamacja powinna być załatwiona nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego lub dłużej trwających badań albo obserwacji, w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia.

IX. Postanowienia końcowe

1. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
2. Sądem powołanym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
4. Operator uprawniony jest do przeniesienia swoich uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy, Regulaminu na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co Abonent wyraża zgodę podpisując Umowę.